Anpassad utbildning

Eftersom vi är inriktade på Microsoft’s produkter är vi vana att arbeta utifrån Microsoft Solutions Framework*.

*Självklart kan liknande upplägg göras även mot andra projektmodeller

MSF är en projekt/produktions-modell som ursprunglien har tagits fram för att utveckla programvara på Microsoft. Modellen har sedan adopterats av Microsoft Consulting Services och anpassats för att kunna användas även i andra typer av projekt. I MSF utreds systemets olika delar i projektets alla fem faser, fast ur olika perspektiv.

Nedan följer en kort beskrivning av dessa faser, samt kommentarer om vilka utbildningsinsatser som är nödvändiga för att nå önskat resultat:

Envisioning

Här är det primära målet att ta utifrån affärsnyttan ta fram ett scope för projektet. Detta arbete kommer i slutet av denna fas att resultera i ett ”Vison/Scope-dokument” som beskriver och motiverar varför projektet körs samt vad som är inom och utanför scope för projektet. I detta dokument ska också en första utbildningsplan finnas med.

I denna fas är det viktigt att samtliga från beställar och leverantörs-sidan har en samsyn på hur produkten fungerar, vilka möjligheter den ger och vad som är målet med projektet.

För att uppnå denna samsyn är det lämpligt att här ta fram ett anpassat seminarium för att lyfta kompetensen till rätt nivå.

Planning

Här börjar ett första förslag till hur en lösningen ska tas fram. Man börjar nu ta fram en ”Functional Specification” ett dokument som mer detaljerat beskriver funktionlitet för systemet.

De som arbetar med detta måste ha djupare tekniska kunskaper om hur produkten fungerar och bör därför ha gått en kurs, anpassad eller schemalagd.

Developing

Under developing sätts testmiljön upp och man verifierar att det utkast till design som tagits fram i tidigare fas verkligen fungerar. Ett Solutions Desin-dokument tas fram som beskriver det nya systemet.

I denna fas är det mesta av designen färdigt vilket innebär att det är lämpligt att börja ta fram skräddarsydda utbildningar för de som senare ska drifta systemet, i synnerhet de som är inblandade i pilot-testerna.

Stabilizing/Pilot

Här testas det framtagna konceptet i begränsad skala och eventuella rättningar förs in i Solutions Design-dokumentet.

Här bör utbildningen av de som ska drifta det nya systemet vara i full gång.

Deploying

Det nya systemet rullas ut i full skala och driftsätts. Efter denna fas avslutas projektet och systemet går över till normal linjeverksamhet. Denna styrs av processer definierade i ”Microsoft Operations Framework (MOF).

Det är då viktigt förvaltaren av systemet via utbildning håller sig uppdaterad om förändringar kring teknologin för att dra maximal nytta av redan gjorda investeringar och för att i framtiden kunna implementera ny funktionalitet.

msf